لیست فرم ها

Access denied for user 'iranform_forms'@'localhost' (using password: YES)
توضیحات تعداد رکورد نوع نام فرم شناسه فرم ردیف